Wynajem mebli eventowych realizujemy według kolejności otrzymanych zamówień; dlatego
prosimy o możliwie wczesne składanie zamówień na wypożyczenie mebli eventowych i akcesoriów.
 

CENA I OKRES WYNAJMU

 • ceny wynajmu podane są w opisie produktów
 • standardowy okres wynajmu mebli eventowych i wyposażenia na imprezy wynosi 3 dni (24 - 72h) i obejmuje maksymalnie 3 dni kalendarzowe
 • skrócony okres wynajmu wynosi 1 dzień (do 24h), obejmuje maksymalnie 2 dni kalendarzowe i dotyczy wyłącznie wynajmu realizowanego na terenie Warszawy i najbliższych okolic (nie obejmuje wynajmu na terenie Polski)
 • wynajem powyżej 3 dni jest wyceniany indywidualnie; maksymalny okres wynajmu wynosi 7 dni

 

ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ

 • zamówienia na wynajem mebli przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (e-mailem lub faksem)
 • potwierdzeniem otrzymania zamówienia jest proforma (traktowana jako informacja handlowa) podsumowująca wartość zamówienia oraz określająca warunki płatności
 • wpłata 50% zadatku stanowi potwierdzenie złożenia zamówienia przez klienta (NAJEMCY) oraz akceptację ZASAD WYNAJMU; brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie anuluje zamówienie
 • zadatek (przedpłata) NIE PODLEGA ZWROTOWI - prosimy o rozważne składanie zamówień
 • zmiany zamówienia nie mogą zmniejszać uzgodnionej wcześniej ilości mebli i wyposażenia oraz wartości zamówienia; zmiany w zamówieniu należy zgłaszać na min. 3 dni przed jego realizacją; zgłoszone zmiany są uwzględniane w miarę dostępności mebli do wynajmu 
 • zmiany terminu realizacji zamówienia są uwzględniane w przypadku ich zgłoszenia nie później niż na 14 dni przed realizacją; zmiany zgłoszone w późniejszym terminie jako niemozliwe do realizacji mogą nie być uwzględnione
 • rezygnacja z zamówienia (w części lub całości) po wpłacie zadatku nie rozwiązuje umowy i nie stanowi podstawy do żądania zwrotu zapłaty w części lub w całości
 • płatność końcowa za wynajem mebli następuje najpóźniej w dniu dowozu mebli do wynajmu
 • zapłatę przyjmujemy w formie przelewu bankowego lub wpłaty gotówkowej do kasy firmy (ew. zapłata/dopłata przy transporcie mebli)
 • faktura VAT lub paragon za wynajem mebli wystawiane są niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty końcowej i wysyłane do klienta e-mailem oraz na życzenie pocztą tradycyjną

 

TRANSPORT I MONTAŻ

 • wynajem mebli eventowych realizowany jest wyłącznie z transportem; koszt transportu doliczany jest do ceny wynajmu mebli i wyposażenia
 • koszt transportu obejmuje dowóz i odbiór samochodem dostawczym (2x dojazd+powrót) i jest wyceniany indywidualnie w zależności od ilości wynajmowanych mebli i miejsca wynajmu
 • dowóz lub odbiór mebli w nocy (w godz. 21,00 - 7,00) stanowi koszt dodatkowy ustalany indywidualnie
 • opóźnienie rozpoczęcia montażu i/lub demontażu z powodów innych niż związane z wynajmującym (AMADEO) stanowi koszt dodatkowy klienta (Najemcy) w wys. 100 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia ponad pierwsze 15 minut opóźnienia
 • brak możliwości montażu wynajmowanych mebli, namiotów i wyposażenia w związku z wystąpieniem czynników niezależnych od wynajmującego (powódź, zalanie, porywisty wiatr, ulewny deszcz, itp.) nie stanowi podstawy anulowania zamówienia i zwrotu wpłaconego zadatku lub zaliczki
 • przypadku dowozu mebli do miejsc zlokalizowanych na terenie gęsto zabudowanym, klient jest zobowiązany do zapewnienia miejsca do swobodnego rozładunku w bezpośredniej bliskości miejsca dostawy; brak takiego miejsca może skutkować niemożliwością wykonania usługi w przewidzianym czasie i zerwaniem umowy wynajmu z przyczyn niezależnych od wynajmującego (AMADEO)
 • jeżeli dojazd do miejsca dostawy/odbioru mebli zlokalizowany jest na terenie wymagającym uiszczenia opłaty parkingowej przekraczającej 10 zł, koszt takiej opłaty ponosi klient (Najemca)

 

TRANSPORT WEWNĘTRZNY

 • podstawowy koszt transportu obejmuje dostawę/odbiór mebli i akcesoriów do/z terenu bezpośrednio przylegającego do miejsca załadunku/rozładunku
 • dostawa do miejsca oddalonego od miejsca rozładunku/załadunku i/lub transport po schodach jest traktowany jako transport wewnętrzny (np. przewóz mebli na terenie posesji lub w terenie otwartym powyżej 20m, transport na piętro, itp.)
 • koszt transportu wewnętrznego jest wyceniany indywidualnie i w zależności od ilości wynajmowanych mebli i stopnia utrudnienia wynosi od 100 zł netto
 • wszelkie utrudnienia w dostępie do miejsca montażu muszą być zgłaszane przez klienta najpóźniej przy składaniu zamówienia, w celu ustalenia wysokości dopłaty za transport wewnętrzny
 • niezgłoszenie dodatkowego transportu wewnętrznego (w przypadku konieczności jego wykonania przez ekipę dostarczającą i/lub odbierającą meble) lub zmiana warunków jego wykonania może skutkować naliczeniem klientowi kary umownej w wysokości 300 zł netto (+ koszt dodatkowo wykonanych czynności w wysokości od 100 zł netto)

PRZEKAZANIE I ODBIÓR

 • przekazanie mebli i sprzętów do wynajmu jest potwierdzane protokołem przekazania podpisanym przez przedstawiciela najemcy (klienta), który zawiera ew. uwagi dotyczące ich stanu (wszelkie uszkodzenia, w tym również drobne)
 • wszelkie uwagi dotyczące stanu wynajmowanych mebli i sprzętów oraz jego zgodności z zamówieniem, a także zauważonych nieprawidłowości należy zgłaszać ekipie montażowej bezpośrednio przy montażu; uwagi zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane 
 • odbiór mebli i sprzętów z wynajmu następuje w umówionym terminie i jest potwierdzany protokołem odbioru podpisanym wspólnie przez wynajmującego (AMADEO) i klienta (Najemcę), który zawiera opis ew. uszkodzeń i zniszczeń
 • opóźnienie w zwrocie przedmiotu wynajmu skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 50% wartości wynajmu nie zwróconej na czas rzeczy naliczanej za każdy dzień opóźnienia aż do momentu jej  zwrotu lub zapłaty wartości odtworzeniowej w przypadku jego utraty
 • nieobecność osoby odpowiedzialnej ze strony klienta (Najemcy) za zwrot towaru z wypożyczenia nie zwalnia od odpowiedzialności klienta (Najemcy) za stwierdzone braki, uszkodzenia lub zniszczenia
 • zmiana ustalonych warunków dostawy mebli eventowych i wyposażenia dokonana przez klienta w terminie krótszym niż 48 godzin przed ustalonym terminem dostawy może wiązać się z koniecznością uruchomienia dodatkowej ekipy technicznej i dlatego może skutkować naliczeniem dopłaty za powstałe utrudnienia, a w skrajnych przypadkach zmiana taka jako niemożliwa do wykonania nie jest uwzględniana
 • zmiana ustalonych warunków odbioru przedmiotu wynajmu przez klienta polegająca np. na dodatkowym transporcie wewnętrznym (zbieranie mebli porozstawianych w budynku) wiąże się z dopłatą za wykonaną czynność w wysokości od 100 zł netto oraz kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy w wysokości 300 zł netto 

 

ZASADY OGÓLNE

 • klient (Najemca) zobowiązany jest zwrócić wynajęte meble i sprzęt w stanie niepogorszonym i uporządkowanym (nie wymagającym serwisu sprzątającego dla jego demontażu)
 • klient (Najemca) odpowiada za wszelkie uszkodzenia w przedmiocie wynajmu powstałe od momentu jego przekazania do wynajmu aż do momentu jego odebrania przez wynajmującego,  również takie, które są spowodowane przez osoby trzecie, niezwiązane z klientem (Najemcą) oraz związane z działaniem sił natury
 • ewentualne uszkodzenia mebli i sprzętów są określlane na podstawie protokołu odbioru, a następnie wyceniane według wewnętrznego cennika wynajmującego (AMADEO). Rozliczenie strat następuje na podstawie faktury VAT wystawianej klientowi (Najemcy) i obejmującej koszty naprawy lub, gdy ta okaże sie niemożliwa lub nieuzasadniona, kosztu odtworzenia zniszczonego przedmiotu
 • zdobycie wiedzy w zakresie uwarunkowań technicznych występujących na miejscu montażu wynajmowanych mebli, sprzętu i wyposażenia leży po stronie klienta (Najemcy)
 • wynajmujący (AMADEO) oferuje wykonanie oględzin technicznych miejsca montażu, których koszt jest ustalany indywidualnie, a następnie jest odliczany od wartości zamówienia przy jego realizacji
 • ubezpieczenie przedmiotu wynajmu nie jest wliczone w cenę wynajmuewentualna ochrona przedmiotu wynajmu (meble eventowe, namioty imprezowe, wyposażenie) przed uszkodzeniem, zniszczeniem z jakiegokolwiek powodu leży po stronie klienta
 • jeżeli ze względu na szczególne przepisy obowiązujące w miejscu wykonywania usługi do realizacji montażu wynajmowanych mebli i sprzętów przez wynajmującego jest wymagany dodatkowy sprzęt z zakresu ochrony osobistej (np. kaski, kamizelki, itp.) jego zorganizowanie i udostępnienie ekipom montażowym leży po stronie klienta (Najemcy)
 • wynajmujący (AMADEO) ma prawo do wykonania zdjęć wynajmowanym produktom przed lub po imprezie; fotografowanie mebli i wyposażenia w trakcie imprezy jest zawsze uzgadniane z klientem (Najemcą)

 

GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI

 • wynajem mebli eventowych i wyposażenia na imprezy wykonujemy w sposób profesjonalny;
  odpowiedzialnie, na czas i z najwyższą starannością
 • gwarantujemy idealny stan wynajmowanych mebli, zarówno techniczny jak i wizualny, a także ich prawidłowe działanie w całym okresie wynajmu; nie dostarczamy mebli zaniedbanych, brudnych i uszkodzonych 
 • zapewniamy profesjonalny transport na warunkach ustalonych przy zamówieniu; który realizujemy wyłącznie z wykorzystaniem własnych, zadbanych samochodów dostawczych i ciężarowych (kupowanych jako nowe) - za nas nie będziesz się wstydził
 • oferujemy wsparcie i serwis techniczny w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych; szybko reagujemy na nieoczekiwane utrudnienia związane z organizacją wydarzeń i skutecznie im zaradzamy m.in. dzięki ogromnemu asortymentowi mebli eventowych do wynajmu oraz posiadaniu wielu mobilnych ekip technicznych


UWAGA:
w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości przy dostawie

lub użytkowaniu wynajętych mebli, wyposażenia i sprzętu technicznego
prosimy o bezzwłoczne zgłoszenie tego faktu na telefon dyżurny: 605-680-450

Wypożyczalnia mebli eventowych

EVENTMEBLE to wynajem mebli eventowych wysokiej jakości i w dużym wyborze. Jesteśmy znani jako dominująca wypożyczalnia krzeseł, foteli, stołów i stolików. Mamy bary mobilne, podświetlane meble eventowe i parkiet taneczny. Wynajem mebli prowadzimy na terenie całego kraju. Obsługujemy wszystkie duże miasta takie jak Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Gdańsk i Gdynia.

EVENTMEBLE
Ul. Poznańska 94
05-850 Jawczyce k. Warszawy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

605 680 450
605 140 790
605 870 060

Biuro czynne
pn-pt 9:00-17:00

Lista zapytania jest pusta, dodaj pozycje do zapytania przeglądając katalog produktów.
Lista zapytania jest pusta, dodaj pozycje do zapytania przeglądając katalog produktów.
Współpracując z nami
pomagasz potrzebującym!
Sprawdź jak wspólnie MOŻEMY POMÓC!
Czytaj więcej