Wynajem mebli eventowych, namiotów i wyposażenia eventowego realizujemy według kolejności potwierdzonych zamówień; dlatego uprzejmie prosimy o możliwie wczesne składanie zapytań oraz potwierdzanie zamówień.
 

CENA I OKRES WYNAJMU

 • cena wynajmu mebli eventowych i wyposażenia na imprezy jest uzależniona od okresu wynajmu,
  który standardowo wynosi:

  –  1 dzień  (do 24h - obejmuje wyłacznie realizacje w Warszawie, Łodzi i Mazowieckim)
  –  3 dni  (maks. 3 dni kalendarzowe)
  –  5 dni  (maks. 5 dni kalendarzowych)
  –  7 dni  (maks. 7 dni kalendarzowych)

 

ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ

 • zamówienia na wynajem mebli eventowych oraz namiotów i wyposażenia na imprezy (zwanymi dalej: rzeczy) przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (e-mailem)
 • potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez wynajmującego (EVENTMEBLE) jest faktura proforma (traktowana jako informacja handlowa) określająca wartość zamówienia oraz warunki płatności
 • potwierdzeniem złożenia zamówienia przez najemcę (KLIENTA) jest wpłata zadatku (przedpłata w części lub w całości), która może być dokonana w formie przelewu na podane na proformie konto bankowe, kartą płatniczą lub gotówką w biurze firmy
 • wpłata zadatku przez najemcę (KLIENTA) stanowi akceptcję przez niego warunków zamówienia oraz niniejszych ZASAD WYNAJMU i jest rozumiana jako zawarcie umowy wynajmu, brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie może skutkować anulowaniem zamówienia / umowy wynajmu
 • wpłacony zadatek  NIE PODLEGA ZWROTOWI - prosimy o rozważne składanie zamówień
 • zmiany w zamówieniu dokonane po wpłacie zadatku nie mogą zmniejszać uzgodnionej wcześniej ilości mebli, namiotów i wyposażenia oraz wartości zamówienia. Zmiany takie należy zgłaszać na min. 3 dni przed realizacją. Zgłoszone zmiany są uwzględniane w miarę dostępności mebli eventowych i wyposażenia na imprezy 
 • zmiany terminu realizacji zamówienia są uwzględniane w przypadku ich zgłoszenia nie później niż na 14 dni przed realizacją; zmiany zgłoszone przez KLIENTA w późniejszym terminie, jako niemożliwe do realizacji, mogą nie być uwzględnione
 • rezygnacja z zamówienia (w części lub całości) po wpłacie zadatku nie rozwiązuje umowy i nie stanowi podstawy do żądania zwrotu zapłaty w części lub w całości
 • płatność końcowa za wynajem następuje najpóźniej w dniu dowozu rzeczy do wynajmu
 • zapłatę za usługę najemca (KLIENT) reguluje w formie przelewu bankowego, zapłaty kartą płatniczą lub wpłaty gotówkowej w biurze wynajmującego (EVENTMEBLE); ew. jako zapłata/dopłata przy dostawie mebli eventowych i wyposażenia do wynajmu
 • dokument sprzedaży (faktura VAT lub paragon) za wynajem wystawiany jest niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty końcowej i wysyłany do klienta drogą elektroniczną (e-mailem) oraz na życzenie pocztą tradycyjną

 

TRANSPORT I MONTAŻ

 • wynajem mebli eventowych, namiotów imprezowych i wyposażenia eventowego (zwanymi dalej: rzeczy) realizowany jest z transportem
 • transport wynajętych rzeczy stanowi koszt dodatkowy doliczany jest do ceny wynajmu i wyceniany jest indywidualnie w zależności od adresu wynajmu i ew. utrudnień w montażu rzeczy na miejscu imprezy
 • podstawowy koszt transportu obejmuje dowóz i odbiór rzeczy samochodem dostawczym (2x dojazd+powrót) do miejsca imprezy na teren bezpośrednio przylegający do miejsca rozładunku / załadunku
 • transport nocny (dowóz lub odbiór w godz. 20,00 - 8,00) stanowi koszt dodatkowy ustalany indywidualnie
 • montaż rzeczy, rozumiany jako jednokrotne ich ustawienie/zamontowanie w miejscu użytkowania bezpośrednio przylegającym do miejsca rozładunku, jest wliczony w cenę wynajmu; co nie dotyczy krzeseł, których rozstawienie (np. ustawienie w rzędach) jest dodatkowo płatne
 • wszelkie ograniczenia czasowe w swobodnym dostępie do miejsca montażu muszą być zgłoszone przez najemcę (KLIENTA) przy ustalaniu warunków zamówienia. Brak takich informacji może utrudnić lub uniemożliwić montaż wynajętych rzeczy.
 • utrudnienia na miejscu montażu rzeczy (takie jak ich przenoszenie po schodach, wnoszenie, transport windą, itp.) generują koszt dodatkowy klienta (Najemcy) ustalany indywidualnie i muszą być zgłaszane przed realizacją montażu; ich niezgłoszenie powoduje naliczenie kosztu pracy dodatkowej lub odmowę dalszego montażu w sytuacji, w której utrudnienia takie powodują wydłużenie przewidzianego czasu na montaż bez utrudnień
 • opóźnienie rozpoczęcia montażu i/lub demontażu rzeczy z powodów innych niż związane z wynajmującym (EVENTMEBLE) stanowi koszt dodatkowy klienta (Najemcy) w wys. 100 zł netto/os za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia ponad pierwsze 15 minut opóźnienia; w szczególnych przypadkach opóźnienie takie może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym i anulowaniem wynajmu
 • nieplanowany przestój w pracy ekipy montażowej po rozpoczęciu montażu/demontażu powstały z przyczyn innych niż leżących po stronie wynajmującego (EVENTMEBLE) stanowi koszt dodatkowy najemcy (KLIENTA), który wynosi 100 zł netto/os. za każdą rozpoczętą godzinę przestoju. W szczególnych przypadkach, przestój przy montażu, który przekracza 1 godzinę, jako niezaplanowany, może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym i anulowaniem wynajmu
 • najemca (klient) akceptuje fakt, że montaż wynajętych rzeczy może zostać wstrzymany, opóźniony lub całkowicie odwołany jeżeli niekorzystne warunki pogodowe (np. silny wiatr powyżej 7m/sek.) lub inne nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza wpływem stron wynajmu (np. powódź, zagrożenie terrorystyczne, wojna, itp.) nie pozwalają na bezpieczne wykonanie prac montażu i/lub bezpieczne użytkowanie, o czym decyduje arbitralnie wynajmujący (EVENTMEBLE)
 • brak możliwości montażu wypożyczonych rzeczy w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od wynajmującego (porywisty wiatr, ulewny deszcz, zalanie, itp.) nie stanowi podstawy anulowania zamówienia i zwrotu wpłaconego zadatku lub zaliczki
 • w przypadku dowozu rzeczy do miejsca zlokalizowanego na terenie zabudowanym, klient jest zobowiązany zapewnić miejsce parkingowe do swobodnego rozładunku w bezpośredniej bliskości miejsca dostawy; brak takiego miejsca jako uniemożliwiające sprawny montaż, może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym i anulowaniem wynajmu
 • jeżeli dojazd do miejsca dostawy/odbioru rzeczy zlokalizowany jest na terenie wymagającym wniesienia opłaty parkingowej przekraczającej 10 zł,
  koszt opłat parkingowych ponosi najemca (KLIENT)

 

TRANSPORT WEWNĘTRZNY

 • dostawa rzeczy do miejsca oddalonego od miejsca rozładunku/załadunku, transport na piętro (windą) i/lub transport po schodach jest traktowany jako transport wewnętrzny i stanowi dodatkowy koszt transportu
 • koszt transportu wewnętrznego jest wyceniany indywidualnie w zależności od ilości wynajmowanych mebli i stopnia utrudnienia w dostepie do miejsca montażu
 • wszelkie utrudnienia w dostępie do miejsca montażu powinny być zgłaszane przez najemcę (KLIENTA) najpóźniej przy składaniu zamówienia, w celu ustalenia wysokości dopłaty za transport wewnętrzny
 • niezgłoszenie dodatkowego transportu wewnętrznego (w przypadku konieczności jego wykonania przez ekipę dostarczającą i/lub odbierającą rzeczy) lub zmiana warunków jego wykonania wiąże się z dodatkowym kosztem dla KLIENTA uzależnionym od stopnia utrudnienia, jednak nie mniejszym niż 300 zł netto

PRZEKAZANIE I ODBIÓR

 • przekazanie rzeczy do wynajmu jest potwierdzane protokołem przekazania podpisanym przez przedstawiciela najemcy (KLIENTA), który zawiera ew. uwagi dotyczące ich stanu (wszelkie uszkodzenia, w tym również drobne)
 • wszelkie uwagi dotyczące stanu wynajmowanych rzeczy oraz ich zgodności z zamówieniem, a także zauważonych nieprawidłowości należy zgłaszać ekipie montażowej bezpośrednio przy montażu; uwagi zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane 
 • odbiór rzeczy z wynajmu następuje w umówionym terminie i jest potwierdzany protokołem odbioru podpisanym wspólnie przez wynajmującego (EVENTMEBLE) i klienta (Najemcę), który zawiera opis ew. uszkodzeń i zniszczeń
 • opóźnienie w zwrocie rzeczy (przedmiotu wynajmu) skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 25% wartości wynajmu rzeczy nie zwróconej na czas, naliczanej za każdy dzień opóźnienia aż do momentu jej zwrotu lub zapłaty wartości odtworzeniowej w przypadku jego utraty
 • nieobecność osoby odpowiedzialnej ze strony najemcy (KLIENTA) za zwrot rzeczy z wynajmu nie zwalnia go z odpowiedzialności za stwierdzone przez wynajmującego (EVENTMEBLE) braki, uszkodzenia lub zniszczenia wynajmowanych rzeczy
 • zmiana ustalonych warunków dostawy rzeczy dokonana przez klienta w terminie krótszym niż 48 godzin przed ustalonym terminem dostawy może wiązać się z koniecznością uruchomienia dodatkowej ekipy technicznej i skutkuje naliczeniem dopłaty za powstałe utrudnienia, a w skrajnych przypadkach zmiana taka, jako niemożliwa do wykonania, może nie być uwzględniona
 • zmiana przez wynajmującego (KLIENTA) ustalonych warunków odbioru rzeczy z wynajmu polegająca np. na dodatkowym transporcie wewnętrznym (zbieranie mebli porozstawianych w budynku) wiąże się z dodatkowym kosztem dla KLIENTA uzależnionym od stopnia utrudnienia, jednak nie mniejszym niż 300 zł netto 

 

ODBIÓR OSOBISTY Z MAGAZYNU EVENTMEBLE

 • w wyjątkowych przypadkach możliwy jest odbiór osobisty mebli i wyposażenia eventowego stanowiącego przedmiot wynajmu z magazynu wynajmującego (EVENTMEBLE) mieszczącego się pod adresem: 05-850 Jawczyce, ul. Poznańska 94
 • warunkiem odbioru osobistego mebli i wyposażenia eventowego na wynajem jest zapłata kaucji zwrotnej, rozliczanej w terminie do 3 dni roboczych po zwróceniu rzeczy z wynajmu
 • przekazanie rzeczy do wynajmu jest potwierdzane protokołem przekazania podpisanym przez przedstawiciela najemcy (klienta), który zawiera ew. uwagi dotyczące ich stanu (wszelkie uszkodzenia, w tym również drobne)
 • odbiór osobisty rzeczy przez klienta (do samodzielnego montażu) może być zrealizowany jedynie w przypadku podstawienia pojazdu z wystarczającą przestrzenią ładunkową i gwarantującego odpowiednie warunki do bezpiecznego transportu wynajmowanych rzeczy (pojazd wyposażony w zaczepy mocujące oraz własne zabezpieczenia transportowe, takie jak pasy, gumy, itp.); ich brak może uniemożliwić wydanie towaru z winy klienta. Meble i wyposażenie eventowe wydawane do samodzielnego odbioru przez klienta nie są zabezpieczone; za zabezpieczenie wynajmowanych rzeczy w transporcie odpowiedzialny jest klient
 • klient jest odpowiedzialny za załadunek wynajętych rzeczy na samochód klienta (ze względu na dużą ilość realizacji poza firmą nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc załadować rzeczy przygotowane wcześniej do odbioru)
 • zwrot wynajętych rzeczy przez klienta do magazynu wynajmującego (EVENTMEBLE) następuje w umówionym terminie i jest potwierdzany protokołem odbioru podpisanym wspólnie przez wynajmującego i klienta (Najemcę), który zawiera opis ew. uszkodzeń i zniszczeń
 • opóźnienie w zwrocie rzeczy z wynajmu skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty za wynajem liczonej zgodnie z cennikiem wynajmu lub zapłaty wartości odtworzeniowej w przypadku ich niezwrócenia

 

ZASADY OGÓLNE

 • klient (Najemca) zobowiązany jest do zwrócenia wynajętych rzeczy w stanie niepogorszonym i uporządkowanym (nie wymagającym serwisu sprzątającego dla jego demontażu)
 • klient (Najemca) odpowiada za wszelkie uszkodzenia w przedmiocie wynajmu powstałe od momentu jego przekazania do wynajmu aż do momentu jego odebrania przez wynajmującego,  również takie, które są spowodowane przez osoby trzecie, niezwiązane z klientem (Najemcą) oraz związane z działaniem sił natury
 • jakiekolwiek oklejanie wynajętych rzeczy jest możliwe tylko po uzgodnieniu z wynajmującym (EVENTMEBLE) i nie może skutkować uszkodzeniem lub pogorszeniem stanu wynajmowanych mebli lub sprzętu; usunięcie oklejenia leży po stronie klienta (Najemcy) - w przypadku zwrócenia mebli noszących ślady oklejenia klient (Najemca) ponosi koszty związane z przywróceniem stanu mebli i sprzętu sprzed wynajmu
 • uszkodzenia wynajmowanych rzeczy są określlane na podstawie protokołu odbioru, a następnie wyceniane według wewnętrznego cennika wynajmującego (EVENTMEBLE). Rozliczenie strat następuje na podstawie faktury VAT wystawianej klientowi (Najemcy) i obejmującej koszty naprawy lub, gdy ta okaże sie niemożliwa lub nieuzasadniona, kosztu odtworzenia zniszczonego przedmiotu
 • z wyżej wymienionych powodów przy niektórych realizacjach pobieramy kaucję zwrotną o czym decyduje osoba przyjmująca zamówienie
 • rozpoznanie warunków technicznych występujących na miejscu montażu mogących mieć wpływ na montaż li/ub użytkowanie wynajmowanych mebli, sprzętu i wyposażenia leży po stronie klienta (Najemcy); wynajmujący (EVENTMEBLE) oferuje oględziny miejsca montażu, których koszt jest ustalany indywidualnie, a następnie odliczany od wartości zamówienia przy jego realizacji
 • ubezpieczenie rzeczy stanowiących przedmiot wynajmu nie jest wliczone w cenę wynajmuewentualna ochrona przedmiotu wynajmu (meble eventowe, namioty imprezowe, wyposażenie) przed uszkodzeniem, zniszczeniem z jakiegokolwiek powodu leży po stronie klienta
 • jeżeli ze względu na szczególne przepisy obowiązujące w miejscu wykonywania usługi do realizacji montażu wynajmowanych mebli i sprzętów przez wynajmującego jest wymagany dodatkowy sprzęt BHP (np. kaski, kamizelki, itp.) jego zorganizowanie i udostępnienie ekipom montażowym leży po stronie klienta (Najemcy)
 • wynajmujący (EVENTMEBLE) ma prawo do wykonania zdjęć wynajmowanym rzeczom przed lub po imprezie na potrzeby własne; fotografowanie mebli i wyposażenia w trakcie imprezy jest zawsze uzgadniane z klientem (Najemcą)

 

BEZPIECZEŃSTWO

 • dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wynajmowanych rzeczy (mebli, namiotów imprezowych i wyposażenia) udzielamy klientowi (najemcy) ustnych informacji z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych.
 • klient jest zobowiązany do udzielenia osobom trzecim korzystającym z przedmiotów najmu instruktażu bezpiecznego użytkowania wynajętych namiotów, mebli i sprzętu technicznego.
 • w obrębie wynajętych rzeczy klient jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
 • w przypadku wynajmu rzeczy na imprezę plenerową (organizowanych na zewnątrz) bezpieczny montaż i użytkowanie wynajętych namiotów imprezowych, mebli i wyposażenia jest możliwe tylko wtedy gdy podczas imprezy nie występują ekstremalne warunki pogodowe, w tym przede wszystkim silny wiatr (o sile większej niż 7 m/sek.). W przypadku gdy takie warunki pogodowe są prognozowane (na portalu meteo.pl) wynajmujący (EVENTMEBLE) może podjąć decyzję o odwołaniu montażu namiotów, mebli i wyposażenia u klienta ze względu na bezpieczeństwo użytkowników. Jeżeli ekstremalne warunki pogodowe wystąpiły nagle wbrew prognozom klient akceptuje fakt, że użytkowanie namiotów musi zostać natychmiast wstrzymane po otrzymaniu informacji przekazanej w dowolnej formie przez przedstawiciela wynajmującego.
 • wynajem rzeczy na imprezy nie jest objęte ubezpieczeniem wynajmującego (EVENTMEBLE); najemca (klient) wykupuje ubezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt

 

GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI

 • wynajem rzeczy (mebli eventowych, namiotów i wyposażenia na imprezy) wykonujemy w sposób profesjonalny; odpowiedzialnie, na czas i z najwyższą starannością
 • zapewniamy profesjonalny transport na warunkach ustalonych przy zamówieniu; który realizujemy wyłącznie z wykorzystaniem własnych, zadbanych samochodów dostawczych i ciężarowych (kupowanych jako nowe) - za nas nie będziesz się wstydził
 • oferujemy wsparcie i serwis techniczny w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych; szybko reagujemy na niespodziewane utrudnienia związane z organizacją wydarzeń i skutecznie im zaradzamy m.in. dzięki ogromnemu asortymentowi mebli eventowych do wynajmu oraz posiadaniu wielu mobilnych ekip technicznych

 

SYTUACJE AWARYJNE

W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości przy dostawie i/lub użytkowaniu wynajętych mebli, namiotów, wyposażenia i sprzętu technicznego prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu na któryś z podanych poniżej telefonów dyżurnych:  

605-680-450  lub  605-860-530

Tylko szybkie poinformowanie nas o nieprawidłowościach pozwoli nam na nie zareagować.

 

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy - NA NAS SIĘ NIE ZAWIEDZIESZ !

Pozdrawiamy,
zespół EVENTMEBLE

WYPOŻYCZALNIA MEBLI EVENTOWYCH

Oferujemy wysokiej jakości meble eventowe na wynajem na prestiżowe imprezy. Naszą główną domeną jest wynajem krzeseł, foteli, puf i sof. Wypożyczamy składany parkiet taneczny oraz podłogi plenerowe. W ofercie mamy namioty eventowe z podłogą oraz meble ogrodowe. Meble i wyposażenie na eventy wynajmujemy z transportem w całej Polsce (mazowieckie, Warszawa, Łódź, Poznań, Gdańsk, itd.).

EVENTMEBLE
Ul. Poznańska 94
05-850 Jawczyce k. Warszawy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

605 680 450
605 870 060

Biuro czynne
pn-pt 9:00-17:00

Lista zapytania jest pusta, dodaj pozycje do zapytania przeglądając katalog produktów.
Lista zapytania jest pusta, dodaj pozycje do zapytania przeglądając katalog produktów.